Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.

Confucius

Voor gemeenten

VIGZorgt biedt een waardevolle aanvulling op het reguliere zorg- en hulpverleningsaanbod in gemeenten. De methodiek is breed inzetbaar voor een doelgroep die buiten het bereik valt van de reguliere hulpverlening. De inzet van VIG, als dan niet aangevuld met de dienstverlening van Zorg in Uitvoering, biedt voordelen op (psycho)sociaal, maatschappelijk en financieel vlak.

Sociaal
Sinds de transitie en de daaruit voortvloeiende transformatie is de eigen kracht van burgers centraal komen te staan. Dit veronderstelt dat mensen zelf een hulpvraag kunnen en willen formuleren. Voor een groot deel van de burgers gaat dit op, maar een deel van de burgers blijft hierdoor buiten beeld. Niet iedereen vind hulp nodig, of is afgehaakt na enkele pogingen van reguliere hulpverleners, met alle gevolgen van dien

VIGZorgt werkt uitsluitend outreachend, pakt de diverse problemen structureel aan en neemt een tijdlang de regie binnen een gezinssysteem over. Gedurende een paar maanden zijn de coaches van VIGZorgt 24/7 beschikbaar voor het gezin en hun netwerk. Gevolg: binnen afzienbare tijd heeft het gezin uitzicht op oplossingen voor de problemen, wordt erger voorkomen (denk aan een uithuisplaatsing) en doen de gezinsleden weer mee op school en in de samenleving.

Maatschappelijk
Gezinnen met meerdere problemen zijn vaak wel bekend bij de reguliere hulpverlening, maar van vooruitgang is daarmee nog geen sprake. Doordat de hulpverlener uitsluitend aandacht heeft voor een specifiek probleem, voelt de cliënt zich al snel ‘niet gezien of gehoord’. Door de gefragmenteerde manier van werken heeft een gezin met meerdere problemen gemiddeld met vijf tot tien verschillende hulpverleners te maken.

Pas na een uitbarsting of een escalatie wordt de noodzaak tot acuut ingrijpen groot. Denk aan overlast voor de buurt, dreigende huisuitzetting of meldingen van mishandeling. Zodra de publieke veiligheid is gevaar komt, is het aan de gemeente om daadkracht te tonen. Op zo’n moment biedt VIGZorgt uitkomst. Eén gezin krijgt één aanspreekpunt en één plan. Net zolang tot het gezin geen overlast meer veroorzaakt en weer mee kan doen in de maatschappij.

Financieel
Waar meerdere problemen spelen, zijn verschillende instellingen betrokken. Met bijbehorende financieringsstromen. De samenwerking tussen VIGZorgt en Zorg in Uitvoering (beide onderdeel van MBZ BV) kan ook op dat vlak voordeel opleveren.

Zodra er binnen een gezin behoefte blijkt te zijn aan een traject met zowel begeleiding als behandeling (SGGZ), kunnen onze professionals dat beide leveren, zonder dat daar een apart (en kostbaar) traject voor moet worden opgestart. Zo’n integrale aanpak levert niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing op, maar voorkomt vaak ook jeugdbeschermingsmaatregelen of de inzet van de jeugdreclassering.

Meer Informatie
VIGZorgt inschakelen